Skip to content

Joop Scherpenzeel

Joop Scherpenzeel

Jaarlijks wordt ruim driekwart van ons nationale sportbudget door de lokale overheid geïnvesteerd in de instandhouding en realisatie van sportaccommodaties. In hun accommodatiebeleid streven gemeenten naar een goede balans waarin sport als middel en als doel optimaal tot zijn recht komt. De traditionele rol en verwachtingen van de gemeente en sportverenigingen veranderen. De organisatiestructuur breidt zich uit; nieuwe partners doen hun intrede, tarieven en subsidies worden anders ingezet. Beoogd effect van een stijgende (sport-)participatie is een verhoging van het maatschappelijk rendement; zowel sociaal als economisch. Intensivering van het (mede-)gebruik van sportaccommodaties en de openbare ruimte biedt uiteraard ook exploitatiekansen. Veranderende beleids- en beheeraspecten dienen daarbij doorlopend op elkaar te worden afgestemd.

Als actief sportbeoefenaar ben ik intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een optimaal sportklimaat. Als adviseur, projectleider en procesmanager begeleid ik gemeenten bij de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en het beheer van maatschappelijk vastgoed in het algemeen en sportaccommodaties in het bijzonder. Begrippen als vraaggericht, efficiënt, multifunctioneel en duurzaam staan daarbij centraal. Ik beschik daarvoor over een gedegen economisch-administratieve basis en een sociaal-culturele focus. Opdrachtgevers en collega’s typeren mij als analytisch, pragmatisch en communicatief vaardig op alle niveaus. Mijn belangrijkste werkgebieden zijn reorganisatie- en verzelfstandigingsprocessen, tarieven- en subsidiestelsels, audits en benchmarks, exploitatie- en organisatieanalyses, behoefte- en haalbaarheidsstudies.

Tien organisatieadvies is aangesloten bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en levert als lid van de bedrijvencommissie en de commissie sport en maatschappij een bijdrage aan de doelstellingen van de VSG.

In het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement
06 142 78 556

Mijn projecten

Deprivatisering van de exploitatie van binnen-sportaccommodaties, het zwembad en het cultureel centrum van Oud-Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard
Voor Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed BV is een ruling aangevraagd op basis waarvan subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccom-modaties (BOSA) is aangevraagd en verkregen
Gemeenten Appingedam en Delfzijl
In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en bvSPORT is een nieuw tariefstelsel voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties ontworpen dat per 1 januari 2020 is ingevoerd
Nieuw tariefstelsel sportaccommodaties
In opdracht van de gemeente Amstelveen is naar de bedrijfsvoering van AmstelveenSport een doorlichtingsonderzoek verricht bestaande uit een audit en, in samenwerking met andere sportbedrijven, een benchmarkvergelijking
Doorlichting bedrijfsvoering AmstelveenSport

Mijn berichten