Skip to content

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Twee belangrijke fundamenten van onze welvaartsstaat, zorg en welzijn, schudden op hun grondvesten. De zorg zoekt naar manieren om op de toenemende vraag, de slinkende middelen en de krappe arbeidsmarkt in te spelen. Oplossingen worden gezocht in nieuwe organisatievormen zoals cross-overs tussen vormen van zorg, samenhang in formele en informele zorg, publiekprivate samenwerkingsvormen en de juiste schaal in organisatiegrootte. De praktijk laat namelijk zien dat de grote zorginstellingen (>10.000 medewerkers) hun beloften moeilijk waarmaken. Ook de welzijnssector is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig, mede als gevolg van verschuivende politieke agenda’s: leefbaarheid of veiligheid, inzet op jongeren of juist ouderen, achter de voordeur of toch liever op straat? Daarnaast zorgen marktwerking en aanbestedingen voor een sterk veranderend lokaal krachtenveld. Tel daar de slinkende gemeentelijke budgetten en de wijzigingen in de AWBZ bij op en het is duidelijk dat gemeenten en welzijnsorganisaties voor grote opgaven staan.

Tien organisatieadvies ondersteunt u bij deze complexe vraagstukken. Wij helpen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij de analyse van hun vraagstuk, het maken van strategische keuzes, de implementatie daarvan, de bedrijfsvoering (integrale kostprijs), de kwaliteit van dienstverlening en het zichtbaar maken van resultaten. Wij werken ook als interim manager.

Contactpersoon
Petra Smeets (e-mail: psmeets@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 150 58 889).

Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Aansturing van veranderingen op twee locaties van Verpleging en Verzorging Humanitas Rotterdam, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering
Transitiemanager Humanitas
Het ontwerpen en implementeren van een modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein voor de 12 samenwerkende gemeenten van de regio
Regiosecretaris Regio Centraal Gelderland
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD