Skip to content

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Twee belangrijke fundamenten van onze welvaartsstaat, zorg en welzijn, schudden op hun grondvesten. De zorg zoekt naar manieren om op de toenemende vraag, de slinkende middelen en de krappe arbeidsmarkt in te spelen. Oplossingen worden gezocht in nieuwe organisatievormen zoals cross-overs tussen vormen van zorg, samenhang in formele en informele zorg, publiekprivate samenwerkingsvormen en de juiste schaal in organisatiegrootte. De praktijk laat namelijk zien dat de grote zorginstellingen (>10.000 medewerkers) hun beloften moeilijk waarmaken. Ook de welzijnssector is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig, mede als gevolg van verschuivende politieke agenda’s: leefbaarheid of veiligheid, inzet op jongeren of juist ouderen, achter de voordeur of toch liever op straat? Daarnaast zorgen marktwerking en aanbestedingen voor een sterk veranderend lokaal krachtenveld. Tel daar de slinkende gemeentelijke budgetten en de wijzigingen in de AWBZ bij op en het is duidelijk dat gemeenten en welzijnsorganisaties voor grote opgaven staan.

Tien organisatieadvies ondersteunt u bij deze complexe vraagstukken. Wij helpen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij de analyse van hun vraagstuk, het maken van strategische keuzes, de implementatie daarvan, de bedrijfsvoering (integrale kostprijs), de kwaliteit van dienstverlening en het zichtbaar maken van resultaten. Wij werken ook als interim manager.

Contactpersoon
Petra Smeets (e-mail: psmeets@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 150 58 889).

Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Presentation, female manager holding laptop
Senior beleidsmedewerker voorveld sociaal domein bij gemeente Dordrecht
Voorveld sociaal domein
Aansturing van veranderingen op twee locaties van Verpleging en Verzorging Humanitas Rotterdam, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering
Transitiemanager Humanitas
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland