Skip to content

Veiligheid en Toezicht

Veiligheid en Toezicht

Toezicht op naleving van wet- en regelgeving is een van de belangrijkste taken en beleidsinstrumenten van de overheid. Met vergunningverlening en handhaving kunnen het Rijk, de provincies, de gemeentes en de waterschappen hun beleidsdoelen realiseren. Tegelijkertijd mag toezicht niet leiden tot te hoge lastendruk voor bedrijven en burgers. Tien organisatieadvies kan uw organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van effectief en efficiënt toezicht.

Er wordt druk gesleuteld aan het toezicht op burgers en bedrijven. Dit gebeurt in het kielzog van discussies over de verantwoordelijke burger, lastenverlichting, de dienstverlenende overheid en bezuiniging op het overheidsapparaat. Allemaal beleidsprioriteiten van de laatste drie kabinetten. Geen overheidsorganisatie ontkomt er nog aan haar toezicht goed tegen het licht te houden en keuzes te maken voor betere effectiviteit en efficiëntie. Keuzes die moeten worden gemaakt in een samenleving die steeds meer zekerheid van de overheid verwacht.

Ervaring
De adviseurs van Tien organisatieadvies hebben Rijksinspectiediensten, provincies, waterschappen en gemeenten ondersteund bij het maken van deze moeilijke keuzes en het in praktijk brengen ervan. Zo hebben wij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het toezicht en naleving, ondersteund bij implementatie van systeem- of risicogericht toezicht, nieuwe toezichtmethodes ontwikkeld, doorlichtingen gedaan van de toezichtorganisatie en trainingen gegeven aan teams.

Contactpersoon
Marieke Poolman (e-mail: mpoolman@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 447 18 089).

RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag