Skip to content

Sport

Sport

Is er in onze samenleving een dynamischer speelveld denkbaar dan ‘de sport’? Sport als passie én  sport als middel om mensen in staat te stellen mee te doen in onze samenleving, elkaar te ontmoeten, te bewegen en gezonder te leven. Het fundament onder het lokaal sportbeleid vormt het accommodatiebeleid: het ook op termijn goed op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van voorzieningen. Accommodaties op het gebied van welzijn, onderwijs en cultuur worden daarbij veelal in de beschouwing betrokken.

Vervolgens dient zich de vraag aan welke taak en rol de lokale overheid voor zichzelf ziet weggelegd bij (a) het realiseren en (b) het beheren en exploiteren van accommodaties. Het (toekomstige) gemeentelijk vastgoed-, subsidie- en tarievenbeleid maken het plaatje compleet.

Alleen op deze wijze kan worden voorkomen dat bestuurlijke afwegingen op het gebied van accommodaties telkenmale op ad hoc basis worden genomen. Zonder heldere beleidskaders en daaruit afgeleide ‘voorrangsregels’, zijn er op het uiterst gevoelige terrein van het voorzieningenniveau eigenlijk nauwelijks ‘goed uit te leggen keuzes’ te maken.

Ervaring
Speelvelden op Rijks- en lokaal niveau waarop de adviseurs van Tien organisatieadvies hun sporen hebben verdiend betreffen voorts (a) beleids- en evaluatieonderzoek, (b) verzelfstandigen en privatiseren, (c) project- en interim-management en (d) exploitatieadvisering, informatievoorziening en het opstellen van beleids- en bedrijfsplannen.

Contactpersonen
Paul Louwerse (e-mail: plouwerse@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 513 75 418) en/of Joop Scherpenzeel (e-mail: jscherpenzeel@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 142 78 556).

Evaluatie en organisatieadvies doorontwikkeling sportbedrijf ESA - gemeente Aalsmeer
Organisatieadvies sportbedrijf
Realisatie van een nieuwe sporthal achter het bestaande zwembad en de sporthal van sportboulevard De Engh. De architect AG Nova zal in bouwteam-verband de sporthal realiseren. Start van de bouw is begin 2021 gepland.
Projectleider Nieuwe Sporthal Soest
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2022.
Projectleider nieuw Sportcentrum Ermelo
Behoeften-/haalbaarheids-onderzoek binnensport-accommodatie gemeente Wierden
Behoeften-/haalbaarheids-onderzoek binnensport-accommodatie
Toekomstvisie en scenariostudie op het aanbod van zwemwater in de gemeente Leeuwarden
Structuurvisie zwemwater