Skip to content

Sport

Sport

Is er in onze samenleving een dynamischer speelveld denkbaar dan ‘de sport’? Sport als passie én  sport als middel om mensen in staat te stellen mee te doen in onze samenleving, elkaar te ontmoeten, te bewegen en gezonder te leven. Het fundament onder het lokaal sportbeleid vormt het accommodatiebeleid: het ook op termijn goed op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van voorzieningen. Accommodaties op het gebied van welzijn, onderwijs en cultuur worden daarbij veelal in de beschouwing betrokken.

Vervolgens dient zich de vraag aan welke taak en rol de lokale overheid voor zichzelf ziet weggelegd bij (a) het realiseren en (b) het beheren en exploiteren van accommodaties. Het (toekomstige) gemeentelijk vastgoed-, subsidie- en tarievenbeleid maken het plaatje compleet.

Alleen op deze wijze kan worden voorkomen dat bestuurlijke afwegingen op het gebied van accommodaties telkenmale op ad hoc basis worden genomen. Zonder heldere beleidskaders en daaruit afgeleide ‘voorrangsregels’, zijn er op het uiterst gevoelige terrein van het voorzieningenniveau eigenlijk nauwelijks ‘goed uit te leggen keuzes’ te maken.

Ervaring
Speelvelden op Rijks- en lokaal niveau waarop de adviseurs van Tien organisatieadvies hun sporen hebben verdiend betreffen voorts (a) beleids- en evaluatieonderzoek, (b) verzelfstandigen en privatiseren, (c) project- en interim-management en (d) exploitatieadvisering, informatievoorziening en het opstellen van beleids- en bedrijfsplannen.

Contactpersonen
Paul Louwerse (e-mail: plouwerse@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 513 75 418) en/of Joop Scherpenzeel (e-mail: jscherpenzeel@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 142 78 556).

Begeleiden van het haalbaarheidsonderzoek naar meer recreatief zwemwater in de buitenruimte
Procesbegeleider gemeente Lelystad
Complexe dossiers in nauwe samenspraak met het Team Vastgoed en Welzijn, onderdeel Sport. Bijv. nieuwe tarievenstructuur vanaf 1-sept-2020, nieuwe huurovereenkomsten met buitensportverenigingen 2020-2024.
Adviseur sportprojecten gemeente Soest
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
In opdracht van de gemeente Wierden onderzoek en advies sportstructuur
Onderzoek en advies sportstructuur gemeente Wierden
Realisatie van een nieuwe sporthal achter het bestaande zwembad en de sporthal van sportboulevard De Engh. De architect AG Nova zal in bouwteam-verband de sporthal realiseren. Start van de bouw is begin 2021 gepland.
Projectleider Nieuwe Sporthal Soest
Toekomstvisie en scenariostudie op het aanbod van zwemwater in de gemeente Leeuwarden
Structuurvisie zwemwater